Home | ประกันภัย

 หน้าแรก  /  ประกันภัย  /  ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด

  ซื้อประกัน >> ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด

การประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks insurance Policy)

กรมธรรม์ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด คืออะไร  เป็นกรมธรรม์ประกันภัยประเภทหนึ่ง ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ เสื้อผ้า เป็นต้น ที่สามารถพกพาติดตัวไปได้ ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุอันมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ใต้กรมธรรม์ประกันภัย เช่น ภัยจากอัคคีภัย การโจรกรรม อุบัติเหตุตกหล่น ตกน้ำ และอุบัติเหตุอื่นๆ เป็นต้น

ความคุ้มครอง

มุ่งคุ้มครองความสูญเสีย หรือ เสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยเกิดจากอุบัติเหตุหรือ เหตุการณ์ที่มิได้คาดหมายใดๆ ในขณะที่ทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ภายในบริเวณที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยชำระเป็นเงิน หรือดดยว่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยความเห็นชอบจากบริษัท