Home | ประกันภัย

 หน้าแรก  /  ประกันภัย  /  ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

  ซื้อประกัน >> ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

   การประกันภัยเบ็ดเตล็ด หมายถึง การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตร่างกาย ที่นอกเหนือจากการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล การประกันภัยเบ็ดเตล็ดนี้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอาจมีภัยที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์ หรือภัยใดที่เกี่ยวกับการขนส่ง แต่ความคุ้มครองที่กล่าวนี้ ต้องเป็นกรมธรรม์อื่นที่ไม่ใช่ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หรือกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีกรมธรรม์ประกันภัยออกมามากมายแล้วแต่ละภัย หรือความคุ้มครองที่บริษัทประกันภัยจะออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยหรือจัดทำขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองในภัยต่างๆ ที่ผู้เอาประกันภัยประสงค์จะให้ความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่สำคัญจะนำมาเป็นตัวอย่างให้เกิดความเข้าใจในการให้ความคุ้มครองในภัยที่เกี่ยวกับการรับผิดต่อบุคคลอื่นตามกฎหมาย และการให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน คือ

1. การประกันภัยโจรกรรม (Burglary Insurance)

2. กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับเงิน

3. การประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน

4. การประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร

5. การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ

6. การประกันภัยความรับผิดของผลิตภัณฑ์

7. การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท

8. การประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน

9. การประกันภัยอิสรภาพ