Home | ประกันภัย

 หน้าแรก  /  ประกันภัย  /  ประกันอุบัติเหตุ

  ซื้อประกัน >> ประกันอุบัติเหตุ

     หมายถึง การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสำหรับเหตุการณ์ที่ให้ความคุ้มครองสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และทำให้เกิดผลที่ไม่คาดคิด หรือมุ่งหวัง

     โดยทั่วไปการการประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันตลอด 24ชม. ทั่วโลกตามระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกัน ประสบอุบัติเหตุได้รับการบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกัน หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากผ฿้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

     การประกันภัยอุบัติเหตุในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 กรมธรรม์ ตามกลุ่มความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ซึ่งจัดเป็นแบบมาตรฐาน นั่นคือ ทุกบริษัทกำหนดใช้เหมือนกัน ได้แก่

     ก. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

     ข. กรมะรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

      ค. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา