Home | ประกันภัย

 หน้าแรก  /  ประกันภัย  /  ประกันการเดินทาง

  ซื้อประกัน >> ประกันการเดินทาง

หมายถึง   การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และทำให้เกิดผลที่ไม่คาดคิด หรือมุ่งหวัง เฉพาะในช่วงเวลาการเดินทางเท่านั้น

              โดยทั่วไปการประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง จนได้รับการบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้น นั้นทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษา หรือรุนแรงถึงขั้นเสีบชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกัน หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง