Home | ประกันภัย

 หน้าแรก  /  ประกันภัย  /  ประกันภัยกอล์ฟ

  ซื้อประกัน >> ประกันภัยกอล์ฟ

การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟคืออะไร   เป็นการประกันภัยเบ็ดเตล็ดประเภทหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองแก่บุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือทรัพย์สินเสียหายอันเกิดจากการเล่นกอล์ฟ การซ้อมหรือการฝึกหัดกอล์ฟของผู้เอาประกัน หรือผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุขณะอยู่ในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟเสียหายหรือสูญหาย รวมถึงความบาดเจ็บของผู้เอาประกันภัยเอง อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองสำหรับสำหรับประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟแบ่งออกเป็นข้อตกลงคุ้มครอง 4 ส่วน คือ

ส่วนที่1 ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ส่วนที่2 ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย

ส่วนที่3 อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ

ส่วนที่4 รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล-อิน-วัน