Home | ประกันภัย

 หน้าแรก  /  ประกันภัย  /  ประกันความรับผิดสำหรับบุคคลภายนอก

  ซื้อประกัน >> ประกันความรับผิดสำหรับบุคคลภายนอก

ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกหรือการประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ (Public Liability Insurance)   จัดเป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง ซึ่งให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือความบาดเจ็บทางร่างกาย ตลอดจนกระทั่งการเสียชีวิตของบุคคลภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชดใช้ตามกฎหมาย แต่ไม่ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อทรัพย์สิน หรือร่างกายของผู้เอาประกันภัย  และนอกจากจะให้ความคุ้มครองต่อการเสียชีวิต และความบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลภายนอกแล้ว ผู้เอาประกันภัยอาจขอให้บริษัทขยายการคุ้มครองรวมถึงการเสียหายต่อสิทธิส่วนตัวอย่างอื่นด้วย ซึ่งเรียกว่า “การบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล” (Personal Injury)   ซึ่งหมายถึง ความรับผิดอันเนื่องจากการบาดเจ็บทางร่างกาย และความรับผิดเนื่องจากเหตุอื่นๆ ด้วย เช่น จากการหมิ่นประมาทไม่ว่าจะกระทำโดยวาจา หรือโดยลายลักษณ์อักษร การทำให้ผู้อื่นสูญเสียอิสรภาพ หรือสิทธิส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับร่างกายโดยตรง