แผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Travel Easy)

(จำนวนผู้เข้าชม : 2991)

MSIG Assist - 24hour Travel Worldwide Assistance

     ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษในการใช้บริการความช่วยเหลืิอฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงทั่วโลก

ระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ เพียงติดต่อหมายเลข +66(0) 2652 5704

-บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทาง (Travel Assistance) เช่น กระเป๋าเดินทางสูญหาย,หนังสือเดินทางสูญหาย ,ข้อมูลเกี่ยวกับสถานฑูต เป็นต้น

- บริการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ (Medical Assistance)  เช่น ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ทางโทรศัพท์ หรือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานทั่วโลก

 

แบบรายเที่ยว (Single Trip)

จำนวนวัน เบี้ยประกันภัย(บาท)
Easy 1 Easy 2 Easy 3 Easy 4 VISA
Asia Worldwide Asia Worldwide Asia Worldwide Asia Worldwide
1 890 1,060 655 875 440 570 190 255
2 900 1,215 665 885 445 575 195 260
3 910 1,225 670 895 450 585 200 265
4 1,045 1,430 765 1,040 505 670 220 305
5 1,055 1,450 775 1,050 510 675 225 310
6 1,070 1,465 785 1,060 515 685 230 315
7 1,340 1,645 975 1,190 630 760 290 350
8 1,355 1,665 985 1,200 635 765 295 355
9 1,370 1,685 995 1,215 645 775 300 360
10 1,385 1,700 1,005 1,230 650 785 305 365
11 1,645 2,110 1,190 1,510 760 955 350 455
12 1,665 2,130 1,200 1,525 765 965 355 460
13 1,685 2,155 1,215 1,545 775 975 360 465
14 1,700 2,180 1,230 1,560 785 985 365 470
15 1,955 2,490 1,405 1,780 885 1,115 420 535
16 1,975 2,520 1,420 1,800 895 1,125 425 540
17 1,995 2,545 1,435 1,820 905 1,140 430 545
18 2,020 2,575 1,450 1,840 915 1,150 435 550
19 2,185 2,800 1,565 1,995 985 1,245 470 600
20 2,210 2,830 1,580 2,015 995 1,255 475 605
21 2,235 2,860 1,600 2,040 1,005 1,270 480 615
22 2,255 2,900 1,615 2,060 1,015 1,285 485 620
23 2,415 3,030 1,725 2,155 1,080 1,340 520 640
24 2,440 3,060 1,745 2,180 1,095 1,355 525 650
25 2,470 3,095 1,765 2,205 1,105 1,370 530 655
26 2,495 3,130 1,785 2,225 1,120 1,385 535 665
27 2,520 3,165 1,805 2,250 1,130 1,400 540 670
28 2,645 3,180 1,885 2,265 1,180 1,405 570 680
29 2,675 3,220 1,905 2,290 1,190 1,420 575 690
30 2,705 3,255 1,930 2,315 1,205 1,435 580 695
31 2,735 3,290 1,950 2,340 1,215 1,450 585 705
32 - 38 3,290 3,845 2,335 2,730 1,450 1,685 705 825
39 - 45 3,845 4,400 2,725 3,115 1,685 1,920 825 940
46 - 52 4,400 4,955 3,115 3,505 1,920 2,155 940 1,060
53 - 59 4,955 5,510 3,505 3,895 2,155 2,385 1,060 1,175
60 - 66 5,510 6,065 3,890 4,280 2,385 2,620 1,175 1,295
67 - 73 6,065 6,620 4,280 4,670 2,620 2,855 1,295 1,415
74 - 80 6,620 7,175 4,970 5,060 2,855 3,090 1,415 1,530
81 - 87 7,175 7,730 5,055 5,445 3,090 3,325 1,530 1,650
88 - 94 7,730 8,285 5,445 5,835 3,325 3,555 1,650 1,765
95 - 101 8,285 8,840 5,835 6,225 3,555 3,790 1,765 1,885
102 - 108 8,840 9,400 6,225 6,610 3,790 4,025 1,885 2,005
109 - 115 9,400 9,955 6,610 7,000 4,025 4,260 2,005 2,120
116 - 122 9,955 10,510 7,000 7,390 4,260 4,495 2,120 2,240
123 - 129 10,510 11,065 7,390 7,780 4,495 4,730 2,240 2,355
130 - 136 11,065 11,620 7,775 8,165 4,730 4,960 2,355 2,475
137 - 143 1,162 12,175 8,165 8,555 4,960 5,195 2,475 2,595
144 - 150 12,175 12,730 8,555 8,945 5,195 5,430 2,595 2,710
151 - 157 12,730 13,285 8,945 9,330 5,430 5,665 2,710 2,830
158 - 164 13,285 13,840 9,330 9,720 5,665 5,900 2,830 2,945
165 - 171 13,840 14,395 9,720 10,110 5,900 6,130 2,945 3,065
172 - 178 14,395 14,955 10,110 10,495 6,130 6,365 3,065 3,185
179 - 180 14,955 15,510 10,495 10,885 6,365 6,600 3,185 3,300

แบบรายปี (Annual Trip)

อายุ 15-65 ปี เดินทางสูงสุด 120 วันต่อครั้ง และไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี เบี้ยประกันภัย(บาท)
Easy 1 Easy 2 Easy 3
8,200 5,800 3,750

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากรแสตมป์แล้ว

 

รายละเอียดความคุ้มครอง Easy 1 Easy 2 Easy 3 Easy 4
ความคุ้มครอง -
-
1. การสูญเสียชีวิต อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ 5,000,000 4,000,000 1,500,000 1,500,000
2. ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ 5,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000
3. ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 250,000 150,000 100,000 100,000
4. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
5. การส่งกลับประเทศไทย 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000
6. การบอกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง 500,000 300,000 200,000 -
7. การลดจำนวนวันเดินทาง 500,000 300,000 200,000 -
8. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องทุกๆ 8ชม.) 35,000 25,000 10,000 -
9.ความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง และ/ หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ 60,000 40,000 30,000 -
10.การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (20% ของจำนวนเงินเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องทุกๆ 8ชั่วโมง) 35,000 25,000 10,000 -
11. ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก 4,000,000 3,000,000 1,000,000 500,000
12. การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล 250,000 150,000 70,000 -
13. เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ระหว่างเดินทางในต่างประเทศ ต่อเนื่องสูงสุด 30วัน 3,000 2,500 1,000 -
14. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว 6,000 4,000 - -
15. ความสูญเสียหรือเสียหายของเอกสารการเดินทาง 30,000 20,000 - -
16. การพลาดต่อเที่ยวบิน (20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องทุกๆ 8ชม.) 15,000 10,000 5,000 -
17. รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล-อิน-วัน 20,000 10,000 - -
18. ความเสียหายส่วนแรกสำหรับรถเช่า 25,000 20,000 15,000 -
19. ความสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 25,000 25,000 10,000 -
20. การจี้เครื่องบิน 100,000 100,000 100,000 -
 • หมายเหตุ:

  ข้อ3  : วงเงินเอาประกันในข้อนี้ เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินเอาประกันภัยของค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง ในต่างประเทศ

  ข้อ 9 : คุ้มครองไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้นหรือต่อคู่ และค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 1,000 บาท

  ข้อ 14 : ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 1,000 บาท

  ข้อ 19 : ค่้าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 2,000 บาท

   

  เงื่อนไขการรับประกัน

  1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย

  2. กรณีผู้ขอเปาประกันภัยอายุ 1-14 ปีบริบูรณ์ จะได้รับความคุ้มครองสูงสุดในทุกแผนประกันภัยดังนี้

     2.1 ความคุ้มครองในข้อ 1) การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ จำนวน500,000 บาท

    2.2 ความคุ้มครองในข้อ 2) ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทางในต่างประเืทศ จำนวน 2,000,000 บาท

  3. ผู้ขอเอาประกันภัยอายุ1-14 ปีบริบูรณ์ ต้องมีผู้ปกครองซื้อแผนประกันนี้ด้วย

  4. แผนประกันภัยรายปี สามารถซื้อได้เฉพาะผู้ที่มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์ และเดินทางสูงสุด 120 วันต่อครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี

  5. ผู้ขอเอาประกันภััยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น

  6. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ พิการ บกพร่อง หรือทุพพลภาพ

   

  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางผ่านหรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้

  1. Afghanistan
  2. Azerbaijan
  3. Cuba
  4. Iran
  5. Iraq
  6. Israel
  7. Kyrgyzstan
  8. Lebanon
  9. Libya
  10. Nicaragua
  11. North Korea
  12. Pakistan
  13. Palestine
  14. Syria
  15. Tajikistan
  16. Turkmenistan
  17. Uzbekistan
 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม