PA SMILE PLUS (PA Smile Plus) : แบบประหยัด (Saving Plan)

(จำนวนผู้เข้าชม : 2205)

แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล พีเอ สไมล์ พลัส

(PA Smile+)

  มุ่งให้ควา่มคุ้มครองอุบัติเหตุทุกชนิดตลอด 24ชม. ทุกสถานที่ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นขณะทำงาน หรือเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งอาจทำให้เกิดบาดเจ็บแก่ร่างกาย การสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพถาวร การถูกฆาตกรรมและรอบทำร้ายร่างกายรวมถึงการขยายความคุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และนอกจากนี้ยังให้ความคุ้มครองถึงค่าชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล ค่าปลงศพค่าบริการรถพยาบาล ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ เป็นต้น

   ไม่ต้องสำรองเงินค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า ไม่ต้องรอตรวจสุขภาพ

 

 

รายละเอียดความคุ้มครอง A B C D
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร (อบ.2) 100,000 500,000 1,000,000 2,000,000
2. การถูกฆาตกรรม / ถูกทำร้ายร่างกาย 50,000 250,000 500,000 1,000,000
3. อุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 250,000 500,000 1,000,000
4. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง* 5,000 25,000 50,000 1,000,000
5. ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวในพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) ไม่คุ้มครอง 250 500 500
6. ค่าปลงศพ 5,000 5,000 10,000 10,000
7. ค่าบริการรถพยาบาล 5,000 5,000 5,000 5,000
8. ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ 5,000 5,000 10,000 10,000
*เบี้ยประกันรายปี (รวมภาษีอากร) (อาชีพ ชั้น 2) 800 2,500 4,500 7,500
 • เงื่อนไข

  1. มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

  2. มีอายุระหว่าง 16-60 ปี ณ วันทำประกันภัย

  3. มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

  4. ประกอบอาชีพในประเภท อาชีพ ชั้น 1 หรือ ประเภท อาชีพ ชั้น 2 เท่านั้น

  5. แผนประกันภัย และเบี้ยประกันภัยให้เป็นไปตามตาราง แผนประกันภัยและเบี้ยประกันภัย แผน พีเอ สไมล์ พลัส (PA SMILE PLUS)

  6. เงื่อนไขความคุ้มครองให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แผน พีเอ สไมล์ พลัส(PA SMILE PLUS)

  7. จำนวนเงินเอาประกัันภัย ตามแผน พีเอ สไมล์ พลัส ( PA SMILE PLUS) แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือน

  8. ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แผนพีเอ สไมล์ พลัส พร้อมลงลายมือชื่อพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้สำหรับออกกรมธรรม์ประกันภัย

  9.บัตรพีเอ การ์ด ( PA CARD ) เพื่อเข้ารับการักษาพยาบาล เมื่อได้รับอุบัติเหตุจากโรงพยาบาลในโครงการทั่วประเทศ โดยไม่ต้องชำระเงินสด

  ประเภท อาชัพที่ 1

  หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหาร หรือ งานจัดการ งานเสมียน หรืองานขาย ในธรกิจหรือการค้า ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงานและรวมถึงการทำงานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร

  ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ำ

  เช่น ครู อาจารย์ แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ แม่บ้าน เสมียน เลขานุการ ผู้บริหาร พิธีกร พนักงานที่ประจำในสำนักงาน เป็นต้น

  ประเภท อาชีพชั้น ที่ 2

  เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจการค้า ซึ่งทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะ หรือกึ่งอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องทำงานกลางแจ้งเกือบตลอดเวลา

  ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง

  เช่น พนักงานขาย วิศวกร สถาปนิก ทนายความ ตัวแทน นายหน้า พนักงานบริการในโรงแรม / ภัตตาคาร / ร้านอาหาร ช่างตัดเสื้อ ช่างตัดผม ช่างเสริมสวย ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน ฝ่ายตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ช่างทำรองเท้า / ซ่อมรองเท้า คนรับใช้ เป็นต้น

 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม