I – Sure Plus 3 แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายเดี่ยว

(จำนวนผู้เข้าชม : 398)

แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมงครอบคลุมทั่วโลก และให้คุณสามารถเลือกแบบความคุ้มครองที่ต้องการได้อย่างอิสระ พร้อมบัตร VIP Card เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของคุณ และครอบครัว

 

รายละเอียดความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
1. คุ้มครองเสียชีวิต เสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 300,000 500,000 700,000 1,000,000
2. คุ้มครองการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย 200,000 300,000 500,000 700,000 1,000,000
3. คุ้มครองขณะขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์ 200,000 300,000 500,000 700,000 1,000,000
4. คุ้มครองการเสียชีวิต เสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะ 400,000 600,000 1,000,000 1,400,000 2,000,000
5. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง 25,000 35,000 55,000 75,000 150,000
6. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันเนื่องจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 120 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 200 300 500 700 1,000
7. ผลประโยชน์ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ (กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือป่วย) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร 929.00 1,249.00 1,899.00 2,539.00 4,019.00
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 15 – 60 ปี และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย และไม่มีอวัยวะใดบกพร่องหรือพิการ
  2. ผู้เอาประกันภัยมีอาชีพตามชั้นอาชีพ 1 - 2 ซึ่งได้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารหรือจัดการ งานเสมียนหรืองานขาย ในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งส่วนใหญ่ทาางานประจาในสานักงานหรือทางานนอกสถานที่เป็นครั้งคราว รวมถึงการทาางานฝีมือที่ไม่ใช่เครื่องจักรขนาดใหญ่
  3. ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคาขอเอาประกันภัยตามความเป็นจริง พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนา passport

  หมายเหตุ : อาชีพที่ไม่พิจารณารับประกันภัย เช่นดารา-นักแสดง, นักการเมือง, นักการเมืองท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. ฯลฯ, นักแสดงผาดโผน สตั้นแมน นักกายกรรม, นักกีฬา Extreme , ประมง ลูกเรือ ตังเก , คนงานเหมืองแร่, คนงานแท่นขุดเจาะในทะเล, ผู้ขายบริการทางเพศ, พนักงานก่อสร้าง , พนักงานเช็ดกระจก

 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมคะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม