Inbound Travel Insurance

(จำนวนผู้เข้าชม : 790)

ความคุ้มครองที่สมบูรณ์แบบ

 • - การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • - คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • - คุ้มครองผู้เอาประกันภัยตั้งแต่อายุ 6 สัปดาห์ถึง อายุ 75 ปี
 • - ระยะเวลาคุ้มครองสูงสุดถึง 90 วัน
 • - ไม่ต้องมีการตรวจร่างกายก่อนทำประกัน (ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย)
 • - คุ้มครองการเล่นกีฬา ที่ไม่ใช่นักกีฬาอาชีพ (เลือกซื้อเพิ่มเติม)

 

วิธีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะต้องส่งให้บริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดการเดินทาง (หลักฐานในการเรียกร้องประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน, ใบรับรองแพทย์ รวมถึงบันทึกประจำวันจากตำรวจ, สายการบิน หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ)

 

รายละเอียดความคุ้มครอง First Class Plus First Class Business Class Visa Economy
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน 7,500,000 5,000,000 4,000,000 1,500,000 1,000,000
เงินชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
เงินค่าชดเชย 3,500 บาทต่อวัน กรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 122,500 80,500 42,000 21,000 14,000
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
กรณีที่เป็นผู้ใหญ่ อายุตั้งแต่ 18-75 ปี 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 500,000
กรณีเด็กอายุตั้งแต่ 6 สัปดาห์ แต่ยังไม่ครบ 18 ปี บริบูรณ์จะได้รับเงินชดเชยจากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
การให้บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
บริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน คุ้มครองตามจริง คุ้มครองตามจริง คุ้มครองตามจริง คุ้มครองตามจริง ไม่คุ้มครอง
* กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองของบริการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินได้จากเอกสารแนบ
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากรแสตมป์แล้ว (บาท)
จำนวนวัน
1-4 1,236 898 763 599 241
5-7 1,806 1,284 1,085 767 302
8-10 2,082 1,483 1,254 854 327
11-14 2,509 1,768 1,421 946 375
15-22 3,201 2,251 1,698 1,117 443
23-31 4,359 2,863 2,185 1,441 548
32-45 5,181 3,446 2,662 1,784 633
46-62 6,035 4,052 3,155 2,136 723
63-75 6,210 4,225 3,331 2,310 723
76-90 7,355 5,013 3,960 2,738 854
 • หมายเหตุ:

  1. กรณีที่เอกสารที่ได้รับมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา
  2. เอกสารการเรียกร้องสินไหมทั้งหมดต้องนำส่งภายใน 30 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดการเดินทาง หรือวันที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น หากบริษัทปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและผู้เอาประกันภัยไม่โต้แย้งภายในระยะเวลา 6 เดือน ให้ถือว่าผู้เอาประกันยอมรับผลการพิจารณาการปฏิเสธนั้น
  3. กรณีที่เอกสารประกอบการเคลมเป็นภาษาอื่นใด นอกเหนือจากภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบในการแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ และได้รับการรับรองโดยผู้ที่มีใบอนุญาตทำการแปลเท่านั้น
  4. ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนแรก 5,000 บาท สำหรับค่ารักษาพยาบาล ทุกครั้งที่เข้ารับการรักษา
 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม