Travel Smile สำหรับ Japan

(จำนวนผู้เข้าชม : 791)

Travel Smile

แผนประกันภัย อุบัติเหตุการเดินทาง สำหรับ Japan

 

บริการช่วยเหลือระหว่างเดินทางทั่วโลก 24 ชั่วโมง (สำหรับ แผนประเทศญี่ปุ่น)

 √ คำแนะนำการเดินทาง

 √ ข้อมูลวีซ่า

 √ ข้อมูลอ้างอิงสถานทูต

 √ ข้อมูลตารางการบิน

 √ ข้อมูลสภาพอากาศ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

 √ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับสายการบิน

 √ การส่งข่าวสารด่วน

 √ ข้อมูลอ้างอิงด้านกฎหมาย

 √ ข้อมูลทางการแพทย์

 √ การจัดเตรียมการเดินทางฉุกเฉินสำหรับครอบครัว

 √ การช่วยเหลือค้นหาสัมภาระการเดินทางสูญหาย

 √ การช่วยเหลือค้นหาหนังสือเดินทางสูญหาย

 

รายละเอียดความคุ้มครอง แผนประเทศญี่ปุ่น (บุคคล) แผนประเทศญี่ปุ่น (ครอบครัว)
1. การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 16 ปี-ทุนประกันภัยจะเท่ากับ 50% ของความคุ้มครองข้อที่ 1
2,000,000 2,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ 1,000,000 1,000,000
ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 100,000 100,000
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ ไม่เกิน 2,000,000 ไม่เกิน 2,000,000
4. การเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
5. การเดินทางไปดูแลผู้เยาว์ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
6. การยกเลิกการเดินทาง ค่าใช้จ่ายตามจริง
สูงสุดไม่เกิน 500,000
ค่าใช้จ่ายตามจริง
สูงสุดไม่เกิน 500,000
7. การลดจำนวนวันเดินทาง ค่าใช้จ่ายตามจริง
สูงสุดไม่เกิน 500,000
ค่าใช้จ่ายตามจริง
สูงสุดไม่เกิน 500,000
8. การล่าช้าในการเดินทาง ไม่เกิน 5,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 50,000 ไม่เกิน 5,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 50,000
9. การพลาดการต่อยานพาหนะจากการล่าช้าของผู้ขนส่ง ไม่เกิน 5,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมง
สำหรับค่าที่พักไม่เกิน 5,000
สูงสุดไม่เกิน 50,000
ไม่เกิน 5,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมง
สำหรับค่าที่พักไม่เกิน 5,000
สูงสุดไม่เกิน 50,000
10. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสัมภาระในการเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว ไม่เกิน 5,000 ต่อรายการ/ต่อคู่/ต่อชุด
สูงสุดไม่เกิน 25,000
ไม่เกิน 5,000 ต่อรายการ/ต่อคู่/ต่อชุด
สูงสุดไม่เกิน 25,000
11. ความล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง ไม่เกิน 5,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 50,000 ไม่เกิน 5,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 50,000
12. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินพกติดตัว และเอกสารส่วนตัว ไม่เกิน 5,000 ไม่เกิน 5,000
13. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ไม่เกิน 2,000,000 ไม่เกิน 2,000,000
14. การนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อการร้าย และการจี้เป็นตัวประกัน ไม่เกิน 5,000 ทุกๆ 24 ชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 50,000 ไม่เกิน 5,000 ทุกๆ 24 ชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 50,000
จำนวนวัน / เบี้ยประกันภัย ราคาเบี้ยประกันสำหรับลูกค้า FIB ราคาเบี้ยประกันสำหรับลูกค้า FIB
1-4 211 519
5-6 281 686
7-8 325 809
9-10 448 1,108
11-15 721 1,804
 • หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้น รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

  ติดต่อบริการช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง 24 ชั่วโมงได้ที่ :
  โทร +66(0) 2 305-8582 หรือ 0066-33-802004 (collect call ประเทศญี่ปุ่น)
  Official line : @AGAMEDTEAM

 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม