SME PRIVILEGE ประกันภัยสรรพภัย เพื่อธุรกิจขนาดย่อม

(จำนวนผู้เข้าชม : 2129)

 SME  PRIVVILEGE ประกันภัยสรรพภัยเพื่อธุรกิจขนาดย่อม  

   "ปัจจุบันการสร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็น  อย่างยิ่ง โดยเฉพาะ  อย่างยิ่งความมั่นคงสำหรับธุรกิจ / ห้างร้าน  และร้านค้าย่อยอันเป็นที่รักยิ่งของท่าน  ท่านจะรู้สึกอุ่นใจ  เมื่อมอบความไว้วางใจกับ   "SME Privilege" ของ บริษัท ไอโออิ  กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด ที่ให้ความคุ้มครองพร้อมสรรพ ต่อธุรกิจ /  ร้านค้าของท่าน ซึ่งจะไม่หยุดชะงักต่ออุบัติเหตุต่าง ๆ  ด้วยความคุ้มครองที่มากกว่าในราคาที่ยุติธรรม "

 

รายละเอียดความคุ้มครอง SILVER 2 GOLD 2 PLATINUM
ทุนประกัน จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 500,000 บาท จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 2,000,000 บาท จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 5,00,000 บาท
หมวดที่ 1 การประกันอัคคีภัย และความคุ้มครองเพิ่มเติม
1. ไฟไหม้,ฟ้าผ่า,การระเบิดของแก๊ส,ภัยยวดยานพาหนะ,ภัยจากควัน,ภัยจากอากาศยาน,ภัยจากน้ำ(ไม่รวมน้ำท่วม), ภัยจากการระเบิด
ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย
2.ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า 100,000 บาท/ครั้ง/ปี 200,000 บาท/ครั้ง/ปี 500,000 บาท/ครั้ง/ปี
ขยายความคุ้มครองเพิ่มเติม
1. ทรัพย์สินส่วนบุคคล
2,000 บาท/คน และไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง/ปี 2,000 บาท/คน และไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง/ปี 2,000 บาท/คน และไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง/ปี
2. ค่าขนย้ายซากทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 10,000 บาท/ครั้ง/ปี 10,000 บาท/ครั้ง/ปี 10,000 บาท/ครั้ง/ปี
3.ค่าวิชาชีพ 10,000 บาท/ครั้ง/ปี 10,000 บาท/ครั้ง/ปี 10,000 บาท/ครั้ง/ปี
4.ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง หรือป้องกันเพลิงไหม้ 10,000 บาท/ครั้ง/ปี 10,000 บาท/ครั้ง/ปี 10,000 บาท/ครั้ง/ปี
หมวดที่ 2 เงินทดแทนการสูญเสียรายได้
1.การสูญเสียรายได้จากการที่สถานที่ตั้ง หรือเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเกิดความสูญเสีย หรือเสียหายจากอัคคีภัย จนไม่สามารถใช้งานได้คิดเ ป็นมูลค่ามากกว่
วันละ1,000 บาท สูงสุด 30วัน วันละ2,000 บาท สูงสุด 30วัน วันละ3,000 บาท สูงสุด 30วัน
2.การสูญเสียรายได้จากการถูกสั่งปิดสถานที่ประกอบการ อันมีสาเหตุมาจากการเสียชีวิตของบุคคลภายนอก จากการฆาตกรรมหรืออัตตวิบากกรรม วันละ1,000 บาท สูงสุด 60วัน วันละ2,000 บาท สูงสุด 60วัน วันละ3,000 บาท สูงสุด 60วัน
หมวดที่ 3 การประกันภัยโจรกรรม (การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์) (จร.2)
1.ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกัน (อันเกิดจากชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์) 100,000 บาท/ครั้ง/ปี 300,000 บาท/ครั้ง/ปี 500,000 บาท/ครั้ง/ปี
2.ความเสียหายต่อตัวอาคารซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 10,000บาท/ครั้ง/ปี 30,000บาท/ครั้ง/ปี 50,000บาท/ครั้ง/ปี
หมวดที่ 4 การประกันภัยสำหรับเงิน (ปง.1)
1.ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย (อันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์) 30,000 บาท/ครั้ง/ปี 50,000 บาท/ครั้ง/ปี 100,000บาท/ครั้ง/ปี
2.ความสูญเสียของเงินภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย 30,000 บาท/ครั้ง/ปี 50,000 บาท/ครั้ง/ปี 100,000บาท/ครั้ง/ปี
หมวดที่ 5 การประกันภัยสำหรับกระจก 10,000 บาท/ครั้ง/ปี 50,000 บาท/ครั้ง/ปี 100,000บาท/ครั้ง/ปี
หมวดที่ 6 การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก PL
ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น (โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิด)
500,000 บาท/ครั้ง/ปี
2,000 บาท/คน ไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง/ปี
1,000,000 บาท/ครั้ง/ปี 2,000 บาท/คน ไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง/ปี 1,500,000 บาท/ครั้ง/ปี 2,000 บาท/คน ไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง/ปี
หมวดที่ 7 เงินชดเชยกรณีการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยและ / หรือสมาชิกในครอบครัว
1.กรณีการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยและ /หรือสมาชิกในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากอัคคีภัยการประกันภัยโจรกรรม 1 คน คนละ 100,000 บาท/คน/ปี 2 คน คนละ 100,000 บาท/คน/ปี 3 คน คนละ 100,000 บาท/คน/ปี
2.ค่ารักษาพยาบาล 1 คน คนละ 10,000 บาท/คน/ปี 2 คน คนละ 10,000 บาท/คน/ปี 3 คน คนละ 10,000 บาท/คน/ปี
 • คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 16 – 60 ปี ณ วันที่เริ่มเอาประกันภัยและสามารถต่ิิายุได้ถึง 70ปี
  อาชีพที่ยกเว้น เช่น พนักงานส่งเอกสาร พนักงานส่งของ พนักงานเก็บเงิน จักรยานยนต์รับจ้าง คนงานก่อสร้าง กรรมกรชาวประมง พนักงานดับเพลิง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ช่าง คนขับรถ หรือผู้ที่มีลักษณะงานในที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง คนสวน เป็นต้น
  เงื่อนไขการรับประกันภัย
  รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
  การพิจารณารับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย ทั้งนี้หากบริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารภายหลังแล้วพบว่าไม่ตรงกับข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์ หรือเงื่อนไขที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนการรับประกันภัย บริษัทฯ สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ได้
  กรณีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
  กรณีทีผู้เอาประกันภัยไม่มีการเคลมเกิดขึ้นภายในปีกรมธรรม์เดิมอัตราเบี้ยประกันภัยจะคงที่ หรือเป็นไปตามแผนประกันภัยเดิม
  กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการเคลมเกิดขึ้นภายในปีกรมธรรม์เดิม บริษัทฯ อาจจะมีการพิจารณาปรับเบี้ยประกันภัย หรือจะมีการพิจารณาการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเป็นกรณีไป
 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม