บอร์ด คปภ. สั่ง “เจ้าพระยาประกันภัย” หยุดรับ ประกันภัย ชั่วคราว

ข้อมูลจาก: RYT9

โดย: support เมื่อวันที่: 27/3/2561

จำนวนผู้เข้าชม: 824


บอร์ด คปภ. สั่ง “เจ้าพระยาประกันภัย” หยุดรับ ประกันภัย ชั่วคราว

เลขาธิการ คปภ. สั่งมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้เดือดร้อน ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดเผยผลการประชุม (บอร์ด คปภ.) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

เนื่องจากปรากฏพฤติการณ์และหลักฐานต่อนายทะเบียนว่า บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีฐานะการเงินไม่มั่นคง เนื่องจากขาดเงินกองทุนตามกฎหมาย และมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน และยื่นรายงานงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหลายครั้ง มีพฤติกรรมปิดบังซ่อนเร้นฐานะการเงิน หรือการดำเนินการ โดยบันทึกรายการหนี้สินจากการ ประกันภัย ต่อ และเงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว ต่ำกว่าความเป็นจริง ทำให้ไม่ทราบฐานะการเงินที่แท้จริงของบริษัท และหากบริษัทไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อให้มีการรายงานฐานะการเงิน และการดำเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว สำนักงาน คปภ. ก็ไม่สามารถมั่นใจได้ว่า บริษัทมีความสามารถในการชำระภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอา ประกันภัย หรือประชาชนได้ นอกจากนี้ หากไม่มีคำสั่งให้บริษัทหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว สำนักงาน คปภ.จะไม่สามารถมั่นใจได้ว่า ในระหว่างนี้บริษัทจะไม่มีการโยกย้ายทรัพย์สิน ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ผู้เอาประกันภัย และประชาชน

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า การสั่งให้ บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันภัยเป็นการชั่วคราว จะไม่กระทบต่ออุตสาหกรรม ประกันภัย เนื่องจากอุตสาหกรรม ประกันภัย ในภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประกอบกับจากข้อมูลสถิติปี 2560 บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 0.83 ของเบี้ย ประกันภัย รับตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย จึงขอให้ประชาชน ผู้เอาประกันภัย ไม่ต้อง วิตกกังวล ทั้งนี้ บริษัทยังต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามปกติ เพียงแต่ไม่สามารถรับ ประกันภัย รายใหม่ได้