เปิดสำนักงาน คปภ. แห่งใหม่ในจังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลจาก: คปภ.

โดย: admintop เมื่อวันที่: 9/8/2561

จำนวนผู้เข้าชม: 770


เพื่อขานรับการขับเคลื่อน  Smart City และศูนย์กลางการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล   “ คปภ. ได้ดำเนินการการเปิดสำนักงานในจังหวัดภูเก็ต พร้อมเปิดศูนย์สอบนายหน้าประกันภัย  สิงหาคมนี้

                ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ.  ให้ความสำคัญต่อประชาชนผู้เอาประกันภัยจะต้องได้รับการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพและทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจด้านการประกันภัยและตระหนักถึงความสำคัญของการประกันภัยสามารถใช้การประกันภัยบริหารความเสี่ยงของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม   จึงได้จัดตั้ง สำนักงาน คปภ. ภาค และสำนักงาน คปภ. จังหวัด รวมทั้งสิ้น 9 ภาค 69 จังหวัดทั่วประเทศ  เพื่อเป็นหน่วยงานสาขาของสำนักงาน คปภ. ในการปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งในด้านการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย การคุ้มครองสิทธิประโยชน์และการให้บริการผู้เอาประกันภัยและประชาชนในพื้นที่ภูมิภาค เพื่อส่งเสริมความรู้ และการเข้าถึงระบบประกันภัย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กรให้คำปรึกษาแนะนำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การรับเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัย การให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุรายใหญ่ การเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อประสานงานและติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย  

                นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. จังหวัดภูเก็ตจะให้บริการเป็นศูนย์สอบใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยแห่งใหม่  ซึ่งจะเริ่มเปิดบริการในเดือนสิงหาคมนี้ ทำให้เกิดความสะดวก ซึ่งเดิมต้องไปสอบที่สำนักงาน คปภ. ภาค 9 (จังหวัดสงขลา) ทั้งนี้จะมีการใช้ระบบ QR Code  เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการในการชำระค่าธรรมเนียมการขอรับ ขอต่อใบอนุญาตบุคคลธรรมดา  นิติบุคคล แบบเบ็ดเสร็จ ณ  จุดเดียว รวมทั้งจะช่วยกำกับดูแลการขายประกันภัยออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัยอีกด้วย