ประกันสุขภาพ 60 ยังฟิต 2014

(จำนวนผู้เข้าชม : 3045)

ผลประโยชน์ ความคุ้มครอง ประกันสุขภาพ 60 ปียังฟิต 2014
 
1. คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
         บริษัทฯ คุ้มครองการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 
ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย (อบ.2) ไม่คุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารจักรยานยนต์
 
2. ค่าห้องอาหาร
        บริษัทฯ จะชดเชยให้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ต่อวันที่กำหนดไว้ในตารางมีกำหนดสูงสุด 31 วันต่ออาการบาดเจ็บแต่ละครั้ง
และในกรณีต้องเข้ารักษาตัวในห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน(I.C.u.)จะชดเชยค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน ตามที่เรียกเก็บจริงแต่ไม่เกินจำนวน 2 เท่า ของอัตราผลประโยชน์ค่าห้องและค่าอาหารรายวัน สูงสุดไม่เกิน10 วัน ต่อการรักษาพยาบาล1 ครั้ง
 
3. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
        บริษัทฯจะชดเชยค่าใช้จ่ายอันสมควร ตามเกณฑ์ปรกติซึ่งทางโรงพยาบาลได้เรียกเก็บจากค่าบริการต่างๆ เช่นค่ายาค่าอุปกรณ์ค่าตรวจรักษา
ค่าห้องผ่าตัดเป็นต้น 
 
4. ค่าผ่าตัด
        บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายซึ่งทางโรงพยาบาลได้เรียกเก็บลจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินชดเชยที่ได้คำนวนจาก อัตราร้อยละ ตามตารางค่าธรรมเนียมการผ่าตัดซึ่้งระบุไว้ในกรมธรรม์เป็นจำนวนผลประโยชน์ ต่อการเจ็บป่วย 1ครั้งตามที่กำหนดไว้ในตารางผลประโยชน์
 
5. ค่าเยี่ยมของแพทย์ปกติในโรงพยาบาล
       บริษัทฯ จะชดเชยค่าใช้จ่าย ซึ่งทางโรงพยาบาลได้เรียกเก็บจริงสำหรับการเยี่ยมไข้ของแพทย์ทั้งนี้จะชดเชยเพียง 1ครั้ง ต่อวันละสูงสุดไม่เกิน 31วัน
 
6.ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ
      บริษัทฯ จะชดเชยค่าใช้จ่ายตามที่เรียกเก็บจริง แต่ต้องไม่เกินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตาราง โดยในกรณีที่ไม่มีการผ่าตัดให้รวมเป็นค่าใช้จ่ายข้อ 3 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ สำหรับกรณีที่มีการผ่าตัด ให้รวมเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ 4 ค่าผ่าตัด
 
7. การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ)
 บริษัทฯจะชดเชยค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้เอาประกันได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากอุบัติเหตุต้องเข้ารักษาตัวภายใน 24 ชม.ของโรงพยาบาลคลีนิกโดยค่าใช้จ่ายตามที่เรียกเก็บจริง แต่ไม่เกินจำนวนผลประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์
 

 

รายละเอียดความคุ้มครอง Plan A Plan B Plan C Plan D Plan E Plan F
ผลประโยชน์
1. เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2) 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000
2. ผู้ป่วยใน
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล/วัน (สูงสุด 31วัน) 800 1,000 1,200 1,500 1,800 2,000
2. ห้องICU (สูงสุด 10วัน) 1,600 2,000 2,400 3,000 3,600 4,000
3. ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป 10,000 15,000 20,000 30,000 40,000 50,000
4. ค่าผ่าตัด(จ่ายตามตาราง) 15,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
5. ค่าเยี่ยมของแพทย์/วัน (ไม่เกิน 31 วัน) 300 400 500 800 1,000 1,200
6. ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ 800 1,000 1,500 2,000 3,000 4,000
7.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ/ครั้ง) 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000
3. กรณีผู้ป่วยนอก
1. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD 300 500 800 1,000 1,200 1,500
(1 ครั้ง / วัน ไม่เกิน 7 /โรค สูงสุด30 ครั้ง/ปี
เบี้ยประกันผู้ป่วยใน (รายการที่ 1-2)
อายุ 61-65 5,260 7,170 9,490 12,410 15,590 18,435
อายุ 66-70 (เฉพาะต่ออายุเท่านั้น) 7,885 10,760 14,230 18,605 23,380 27,645
เบี้ยประกันภัยผู้ป่วยในรวมผู้ป่วยนอก
(รายการที่ 1-3)
อายุ 61-65 9,135 13,110 18,525 23,515 28,760 34,705
อายุ 66-70 (เฉพาะต่ออายุเท่านั้น) 13,700 19,665 27,790 35,270 43,140 52,055
 • หมายเหตุ

  1. ผู้เอาประกันไม่ต้องตรวจสุขภาพเพียงแต่แถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณา

  2. ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนทำประกันภัย รวมทั้งโรคหรืออาการต่อเนื่องจากโรคนั้นๆ ที่ยังรักษาไม่หายขาด

  3. กรณีอุบัติเหตุคุ้มครองทันที ส่วนกรณีป่วยไข้คุ้มครองหลังทำประกันแล้ว 30วัน (Waiting Period 30 วัน)

  4. กรณีช่วงอายุ 66-70 ปี สำหรับกรณีต่ออายุุ

  5. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวม อากร 0.4% แล้ว

   

 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม