Standard, Standard Plus and Standard Extra PLANS

(จำนวนผู้เข้าชม : 1277)

ทำไมเราจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

 1. คุ้มครองกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
 2. รับประกันการต่ออายุ
 3. เลือกรับส่วนลดเบี้ยประกันตามความต้องการ
 4. รับพิจารณาให้ความคุ้มครองแม้มีความเสี่ยงทางสุขภาพ

 

รายละเอียดความคุ้มครอง Standard Standard Plus Standard Extra
ตัวเลือกโรงพยาบาล ไม่สามารถใช้บริการโรงพยาบาล บีเอนเอช บำรุงราษฏร์ กรุงเทพ และสมิติเวช ไม่สามารถใช้บริการโรงพยาบาล บีเอนเอช บำรุงราษฏร์ กรุงเทพ และสมิติเวช สามารถใช้บริการได้ทุกโรงพยาบาล
บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น ใช้บริการได้ทั่วโลก
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง ต่อปีกรมธรรม์ 270,000 450,000 780,000
ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยใน
ค่าห้อง, ค่าอาหาร, ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ (สูงสุดต่อวัน และไม่เกิน 45 วันต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง) 2,000 3,000 4,000
ค่ารักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ และผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ (สูงสุดต่อวัน ไม่เกิน 15 วันต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง) 4,000 6,000 8,000
ค่าห้องผ่าตัด รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
ค่าแพทย์ผ่าตัด รวมการวางแผนผ่าตัดและการดูแลหลังผ่าตัด (จ่ายตามจริง) 20,000 50,000 100,000
ค่าปลูกถ่ายหรือเปลี่ยนอวัยวะสำหรับตับ หัวใจ ปอด ไต ไขกระดูก และการฟอกไต รวมค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริจาค (สูงสุดต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง) รวมอยู่ในค่าผ่าตัด รวมอยู่ในค่าผ่าตัด 100,000
ค่าวางยาสลบ รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
ค่าพยาบาลพิเศษที่บ้านต่อเนื่องทันที หลังออกจากโรงพยาบาลตามที่แพทย์สั่ง (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 10,000
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยทางจิต กรณีคนไข้ใน ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ได้แก่ ค่าวินิจฉัยโรค ค่าเอ็กซเรย์ ค่ายา ค่าบริการโลหิต และส่วนประกอบของโลหิต ค่าเช่าเก้าอี้รถเข็น ค่าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการผ่าตัด 20,000 50,000 100,000
ค่าอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และอวัยวะเทียมแบบถาวร (กรุณาตรวจสอบข้อจำกัดในหมายเหตุ ข้อ 12) รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
ความคุ้มครอง
ค่าแพทย์เยี่ยม (สูงสุดต่อวัน และไม่เกิน 45 วันต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง) 1,000 1,500 2,000
ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยใน
ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 4,000 6,000 8,000
การรักษาพยาบาลฉุกเฉินแบบคนไข้นอกภายใน 24 ชั่วโมง สูงสุดต่ออุบัติเหตุ 4,000 6,000 8,000
ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน รวมถึงอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ในรถพยาบาล 1,000 1,000 2,000
ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยนอก
ค่าแพทย์, ค่ายา, ค่าเอ็กซ์เรย์, ค่าตรวจในห้องแล็ป, การผ่าตัดเล็ก, การทำแผล, การรักษาด้วยเคมีบำบัด การฉายแสง การรักษาด้วยแพทย์ทางเลือก หากได้รับคำแนะนำโดยแพทย์ (สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน / 30 ครั้งต่อปี) 1,000 1,500 2,000
คุ้มครองค่าใช้ข่ายในการรักษาโดยการจัดกระดูก ฝังเข็ม และกายภาพบำบัด โดยมิต้องพบแพทย์แผนปัจจุบัน (จำกัดตามจำนวนครั้ง ต่อปี) ไม่คุ้มครอง 3 ครั้ง 3 ครั้ง
ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน
ค่าบริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วไป ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน คุ้มครองตามจริง คุ้มครองตามจริง คุ้มครองตามจริง
ค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน คุ้มครองตามจริง คุ้มครองตามจริง คุ้มครองตามจริง
ผลประโยชน์อื่นๆ
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ - อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 145 บาท/100,000 บาท 100,000 ความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 100,000 ความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 150,000 ความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 3,000,000
 • * หมายเหตุ

  1. อัตราเบี้ยประกันข้างต้นสำหรับเด็กที่ถือกรมธรรม์โดยไม่มีผู้ปกครอง
  2. กรณีเด็กอายุ 0-4 ปีถือกรมธรรม์ร่วมกับผู้ปกครอง และมีเงื่อนไขรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมร้อยละ 25 สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาทต่อปีกรมธรรม์ ค่าเบี้ยแผน Standard คือ 7,335 บาท Standard Plus คือ 10,109 บาท และ 12,641 บาท สำหรับ Standard Extra
  3. หากมีการเรียกร้องสินไหมโดยผู้เอาประกัน หรือผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ สิทธิ์ในการรับส่วนลดกรณีไม่มีเคลม จะกลับมาเริ่มต้นนับเป็นปีกรมธรรม์แรกเข้าใหม่
  4. หากมีการเรียกร้องสินไหมเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอส่วนลดกรณีไม่มีเคลมไปแล้วนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนส่วนลดดังกล่าวโดยหักออกจากยอดสินไหมพึงจ่าย ทั้งนี้สิทธิ์ในการรับส่วนลดกรณีไม่มีเคลม จะกลับมาเริ่มต้นนับเป็นปีกรมธรรม์แรกเข้าใหม่
  5. ส่วนลดกรณีไม่มีเคลมจะถูกนำมาคำนวณกับเบี้ยประกันภัยพื้นฐานเท่านั้น ทั้งที่การเรียกร้องสินไหมภายใต้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจะไม่มีผลต่อสิทธิ์ในการรับส่วนลดกรณีไม่มีเคลม
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอส่วนลดกรณีไม่มีเคลมแก่ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี
  7. การเลือกเข้ารักษาในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ ญี่ปุ่น ฮ่องกง กลุ่มสหภาพยุโรป และสวิสเซอร์แลนด์ ผลประโยชน์นี้จะพิจารณาเป็นรายๆ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณารับเงื่อนไขนี้
  8. หน่วยของความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยคือ บาท
  9. ผู้สมัครเอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก หรือขั้นต่ำ 6 เดือนในช่วงระยะเวลา 12 เดือน
  10. ผู้เอาประกันภัยภายใต้แผน Standard, Standard Plus ไม่สามารถใช้บริการที่โรงพยาบาลดังต่อไปนี้ บำรุงราษฏร์ บีเอนเอช สมิติเวชสุขุมวิท สมิติเวชศรีนครินทร์ กรุงเทพศูนย์วิจัย และโรงพยาบาลในเครือที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร กรุงเทพภูเก็ต กรุงเทพสมุย กรุงเทพพัทยา กรุงเทพหัวหิน กรุงเทพนครราชสีมา กรุงเทพเชียงใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเพิ่มเติมรายชื่อโรงพยาบาลในภายหลัง
  11. การให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ระหว่างการเดินทาง จะเริ่มคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันเดินทางห่างจากที่อยู่อาศัยเป็นระยะทางไม่ต่ำกว่า 150 กิโลเมตร หรือข้ามพรมแดน ทั้งนี้ระยะเวลาของการเดินทางจะต้องติดต่อกันไม่เกิน 90 วัน
  12. บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ และ/หรือ ค่าอวัยวะเทียมแบบถาวร กรณีผู้ที่เอาประกันถือกรมธรรม์ต่อเนื่องมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี
  13. ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยสุขภาพนี้ เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้นทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครงตามกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลของบริษัท
 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม