Home Perfect

(จำนวนผู้เข้าชม : 1123)

จุดเด่น

 1. ให้ความคุ้มครองที่พักอาศัยทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์
 2. มีแผนประกันภัยให้เลือกซื้อตามความเสี่ยงภัยที่เหมาะสม
 3. ให้ความคุ้มครองครอบคลุมอัคคีภัย โจรกรรม เงิน กระจก และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 4. สามารถเลือกทำประกันภัยเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง หรือทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างได้

 

ทรัพย์สินที่สามารถทำประกันภัยได้

 1. สิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ อาคารชุด คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ โรงรถและอาคารย่อย เช่น เรือนคนใช้ เรือนครัว รวมถึงกำแพง รั้ว ประตู และส่วนปรับปรุงต่อเติม
 2. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยอื่นๆ

 

รายละเอียดความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
หมวดการประกันภัยอัคคีภัย และภัยเพิ่ม
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากการเฉี่ยว หรือ ชนของยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย
ภัยธรรมชาติ (ภัยจากลมพายุ ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย
ภัยจากน้ำท่วม 20,000 50,000 100,000
ขยายความคุ้มครอง
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า 50,000 100,000 150,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าที่พักชั่วคราว ต่อวัน 1,000 บาท สูงสุด 30 วัน 1,000 บาท สูงสุด 60 วัน 1,000 บาท สูงสุด 90 วัน
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ 10,000 10,000 10,000
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น นาฬิกาข้อมือ โทรศัพท์มือถือ 10,000 10,000 10,000
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ต่อปี ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ต่อปี ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ต่อปี
ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์ ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ต่อปี ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ต่อปี ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ต่อปี
ค่าวิชาชีพ ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ต่อปี ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ต่อปี ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ต่อปี
ค่าใช้จ่ายสำหรับม่านบังแดด ม่านบังตา เครื่องหมายป้ายต่างๆ หรือสิ่งติดตั้งตรึงตราอื่นๆ นอกอาคาร ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ต่อปี ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ต่อปี ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ต่อปี
หมวดการประกันภัยโจรกรรม
ความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในอาคาร อันเกิดจากการถูกลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ และความเสียหายต่อตัวอาคาร ไม่คุ้มครอง 100,000 500,000
หมวดการประกันภัยเงินสด
ความสูญเสียของเงิน อันเกิดจากการถูกลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ และความเสียหายต่อตู้นิรภัย หรือตัวอาคาร ไม่คุ้มครอง 50,000 100,000
หมวดการประกันภัยกระจก ไม่คุ้มครอง 100,000 500,000
หมวดการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ไม่คุ้มครอง 200,000 1,000,000
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. เฉพาะสิ่งปลูกสร้างประเภทที่มีโครงสร้างหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และใช้เพื่ออยู่อาศัยเท่านั้น
  2. จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับสิ่งปลูกสร้างเท่ากับมูลค่าตามจริงของอาคาร หรือไม่ต่ำกว่า 70% ของมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง
  3. กรณีสิ่งปลูกสร้างในเขตจังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับภัยแผ่นดินไหวลดเหลือ 50%
  4. การประกันภัยนี้เป็นการรับประกันภัยประเภทที่อยู่อาศัย ที่มีมูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเริ่มต้นที่ 500,000 ถึง 10,000,000 บาท โดยพิจารณาจากการรวมมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินภายใน สิ่งปลูกสร้างในกรณีที่ทรัพย์สิน ภายในสิ่งปลูกสร้างมีมูลค่าต่ำกว่า หรือเกินกว่ามูลค่าดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะรับพิจารณาเป็นรายกรณี
  5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย หรือไม่มีผู้ดูแลอยู่เป็นประจำ และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ติดริมแม่น้ำ หรือได้รับความเสียหายจากน้ำขึ้น-น้ำลง
  6. สำหรับภัยน้ำท่วม คุ้มครองหลังวันเริ่มความคุ้มครอง 7 วัน

   

  คำเตือน

  1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  2. เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม