Tip Condo Life

(จำนวนผู้เข้าชม : 1538)

พิเศษ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในห้องชุดตลอด 24 ชม.

 

เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 600 บาท / ปี

คุ้มครองค่าเช่าหรือการสูญเสียรายได้จากค่าเช่า

คุ้มครองทรัพย์สินภายในห้องพักและทรัพย์สินส่วนบุคคลจากการถูกโจรกรรม

 

สิทธิประโยชน์การบริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านแบบมาตรฐาน
จำกัดจำนวน 2 ครั้งต่อปี บริการ 24 ชม. ฟรี ค่าแรงและค่าเดินทาง (ไม่รวมค่าอะไหล่)

 1. บริการช่วยเหลือเรื่องเครื่องปรับอากาศ ในกรณีที่ระบบปรับอากาศขัดข้องหรือเกิดการชำรุดเสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้
 2. บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบประปา ในกรณีที่ระบบประปาหรือท่อระบายน้ำไม่สามารถใช้การได้ หรือเกิดการชำรุดเสียหาย หรือรางน้ำหรือท่อสูบน้ำ ส่งผลกระทบกับท่อระบายน้ำภายในที่พักอาศัยของลูกค้า
 3. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับไฟฟ้าภายในบ้าน ในกรณีระบบอุปกรณ์จ่ายไฟขัดข้องหรือชำรุดเสียหายอย่างสิ้นเชิง โดยเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
 4. บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับตู้เย็นหรือเครื่องแช่แข็งหรือเครื่องทำความร้อน ในกรณีขัดข้องหรือชำรุดเสียหายอย่างสิ้นเชิง โดยเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
 5. บริการช่วยเหลือเรื่องกุญแจบ้าน ในกรณีที่กุญแจบ้านเสียหาย ซึ่งลูกค้าไม่มีกุญแจสำรองในขณะนั้น หรือไม่สามารถเข้าที่พักอาศัยของลูกค้าได้
 6. บริการกำจัดสัตว์ดุร้ายที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดไปจากที่พักอาศัย เช่น งู ต่อ แตน เป็นต้น

(ให้บริการโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด)

 

 

 

รายละเอียดความคุ้มครอง Basic Plan 1 Basic Plan 2 Basic Plan 3 Perfect Plan 1 Perfect Plan 2 Perfect Plan 3
1. อัคคีภัย และภัยเพิ่มเติม
คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
1.1 คุ้มครองความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้าง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
1.2 คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในห้องชุด 200,000 400,000 600,000 200,000 400,000 600,000
2. ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
คุ้มครองความเสียหายจากเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จากการเดินเครื่องเกินกำลัง หรือลัดวงจร และทำให้เกิดไฟไหม้ 50,000 80,000 100,000 50,000 80,000 100,000
3. คุ้มครองค่าเช่ากรณีห้องพักได้รับความเสียหายจนไม่สามารถพักอาศัยได้
3.1 ความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว
คุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้อยู่อาศัย (เจ้าของหรือผู้เช่าห้อง) ระหว่างการซ่อม กรณีที่ห้องชุดได้รับความเสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ (หากเรียกร้องค่าสินไหมภายใต้ข้อนี้แล้ว ไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมข้อ 3.2 ได้) ไม่เกิน 1,500 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท ไม่เกิน 2,000 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ไม่เกิน 2,500 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท ไม่เกิน 1,500 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท ไม่เกิน 2,000 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ไม่เกิน 2,500 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท
3.2 การสูญเสียรายได้จากค่าเช่า
คุ้มครองการสูญเสียรายได้จากค่าเช่าให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่เป็นเจ้าของห้องและเป็นผู้ให้เช่าห้องนั้นตามสัญญาเช่า สูงสุด 3 เดือน (หากเรียกร้องค่าสินไหมข้อนี้แล้ว ไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมข้อ 3.1 ได้) ตามสัญญาเช่าไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท ตามสัญญาเช่าไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท ตามสัญญาเช่าไม่เกินเดือนละ 25,000 บาท ตามสัญญาเช่าไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท ตามสัญญาเช่าไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท ตามสัญญาเช่าไม่เกินเดือนละ 25,000 บาท
4. โจรกรรม
คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในห้องชุดจากการถูกลักทรัพย์ ที่ปรากฎร่องรอย ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์
4.1 คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น นาฬิกาข้อมือ กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต เป็นต้น - - - ไม่เกิน 500 บาท/ชิ้น สูงสุด 1,500 บาท/ปี ไม่เกิน 1,000 บาท/ชิ้น สูงสุด 3,000 บาท/ปี ไม่เกิน 1,500 บาท/ชิ้น สูงสุด 4,500 บาท/ปี
4.2 คุ้มครองทรัพย์สินทั่วไปภายในห้อง - - - ไม่เกิน 3,000 บาท/ชิ้น สูงสุด 10,000 บาท/ปี ไม่เกิน 5,000 บาท/ชิ้น สูงสุด 20,000 บาท/ปี ไม่เกิน 10,000 บาท/ชิ้น สูงสุด 30,000 บาท/ปี
4.3 คุ้มครองหน้าต่าง ประตูและกระจกติดตั้งถาวรที่เสียหายจากการโจรกรรม - - - 10,000 20,000 30,000
5. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในสถานที่เอาประกันภัย - - - 100,000 200,000 300,000
6. ความเสียหายต่อกระจกติดตั้งถาวรภายในห้องชุด
คุ้มครองความเสียหายต่อกระจกติดตั้งถาวรภายในอันเกิดจากอุบัติเหตุ - - - 10,000 20,000 30,000
7. พิเศษคุ้มครอง 4 ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ ลูกเห็บ)
คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในห้องชุดจาก 4 ภัยธรรมชาติ ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในห้องชุด
บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ภายในห้องชุดแบบมาตรฐานตามรายการสิทธิประโยชน์ 2 ครั้งต่อปี 2 ครั้งต่อปี 2 ครั้งต่อปี 2 ครั้งต่อปี 2 ครั้งต่อปี 2 ครั้งต่อปี
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากร) รายปี 600 950 1,250 800 1,400 1,800
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากร) 2 ปี 1,135 1,747 2,307 1,520 2,551 3,498
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากร) 3 ปี 1,620 2,496 3,296 2,172 3,645 4,996
 • * เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำ มิใช่สัญญาประกันภัย กรุณาดูเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัย

  คุ้มครอง

  1. ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว
  2. การสูญเสียรายได้จากค่าเช่า
  3. ความเสียหายเนื่องจากน้ำ
  4. เครื่องใช้ไฟฟ้า
  5. ทรัพย์สินส่วนบุคคลจากการถูกโจรกรรม
  6. Home Assistant

  ไม่คุ้มครอง

  1. ทองคำแท่งหรือทองรูปพรรณ
  2. เงินตรา / ธนบัตร / เช็ค
  3. ทรัพย์สินที่อยู่บริเวณระเบียง
  4. การถูกโจรกรรมที่ไม่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ
  5. กระจกที่สามารถเคลื่อนที่ได้
 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม