ประกันภัยบ้านอยู่อาศัยรักษ์บ้าน

(จำนวนผู้เข้าชม : 881)

 1. สำหรับที่อยู่อาศัย สิ่งลูกสร้างชั้น 1, 2 ประเภท บ้านเดี่ยว, บ้านจัดสรร
 2. ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หมายถึง สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และ / หรือทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง

 

รายละเอียดความคุ้มครอง ทุนประกันภัย
1. หมวดการประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม
ภัยที่คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากการเฉี่ยว และ/หรือการขนของยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ ภัยจากอากาศยาน และหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ
ไม่เกินทุนประกันภัย
เงื่อนไขความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม
ความเสียหายต่อโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ 10,000 บาทต่อครั้งและปี
ความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว วันละ 1,000 บาท
- สำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์รวมสูงสุด (ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย) 100,000 บาท
- สำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 2 บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์ร่วมสูงสุด (ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย) 50,000 บาท
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า 100,000 บาทต่อครั้งและต่อปี
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง สูงสุดไม่เกิน 10% ของทุนประกันภัย
การขนย้ายซากทรัพย์สิน สูงสุดไม่เกิน 10% ของทุนประกันภัย
ค่าวิชาชีพ สูงสุดไม่เกิน 10% ของทุนประกันภัย
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากภัยธรรมชาติ (กลุ่มภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ) ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท ต่อครั้งและปี
3. ความเสียหายต่อทรัพยฺสินที่เอาประกันภัยจากควัน (จากเครื่องทำความร้อนและชุดเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร) หรือจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) สูงสุดไม่เกิน 10% ของทุนประกันภัย
4. หมวดการประกันภัยโจรกรรม สูงสุดไม่เกิน 5% ของทุนประกันภัย
5. หมวดการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก สูงสุดไม่เกิน 5% ของทุนประกันภัย
6. หมวดการประกันภัยกระจก สูงสุดไม่เกิน 5% ของทุนประกันภัย
7. หมวดการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ต่อคน (สูงสุดไม่เกิน 4 คน ซึ่งต้องระบุชื่อผู้ได้รับความคุ้มครอง) 100,000 บาทต่อคน
ทุนประกันภัย (บาท) เบี้ยประกันภัยสุทธิ (บาท) เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากร (บาท)
1,000,000 2,685 2,885
2,000,000 3,695 3,970
3,000,000 4,705 5,055
4,000,000 5,715 6,140
5,000,000 6,725 7,225
6,000,000 7,735 8,310
7,000,000 8,744 9,364
8,000,000 9,755 10,480
9,000,000 10,764 11,565
10,000,000 11,774 12,650
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. รับประกันภัยเฉพาะกรณีสิ่งปลูกสร้างใช้เพื่อนการอยู่อาศัยเท่านั้น ไม่ใช่ประกอบธุรกิจอื่นร่วมด้วย
  2. รับประกันภัยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่เป้นคอนกรีตล้วน หรือสิ่งปลูกสร้างครึ่งตึกครึ่งไม้เท่านั้น ไม่รับประกันสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้ล้วน
  3. กำหนดให้จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย (ข้อ 1) เท่ากับมูลค่าจริงหรือไม่ต่ำกว่า 70% ของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
  4. จำนวนเงินเอาประกันภัยจากภัยที่กำหนดในหมวดการประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม (ข้อ 1) สูงสุดที่สามารถเอาประกันภัยได้ คือ ไม่เกิน 10,000,000 บาท
  5. ไม่คุ้มครองภัยน้ำท่วม 7 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับครั้งแรก และบ้านอยู่อาศัยจะต้องไม่เกิดน้ำท่วมอยู่ก่อนและ/หรือขณะเอาประกันภัย
  6. กรณีที่บ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ที่ทางรัฐประกาศเป็นพื้นที่แก้มลิง หรือทางน้ำผ่าน (Floodway) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย โดยบริษัทจะทำการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยทั้งฉบับและคืนเบี้ยประกันภัย
  7. การรับประกันภัยจะมีผลบังคับเมื่อบริษัทฯได้อนุมัติใบคำขอแล้ว
  8. หากมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและทำให้ความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ข้อ 7) สิ้นสุดลง ความคุ้มครองอื่นๆ ยังคงคุ้มครองจนครบระยะเวลาเอาประกันภัย
 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม