ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(จำนวนผู้เข้าชม : 1308)

เบี้ยประกันภัย 24 บาท/ต่อปี/ต่อผู้พัก

คุ้มครองการเสียชีวิต

คุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

คุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พัก

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 

รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นจากกรมธรรม์ประกันภัยโดยละเอียด

✔ ใช้เอกสารจดทะเบียนหอพัก

✔ *เสียชีวิต/ทุพพลภาพ

✔ *คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

✔ **คุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พักอาศัย

*อันเป็นผลมาจากการไฟไหม้/ระเบิด หรือ ถูกฆาตกรรม ถูกทำร้าย ภายในอาคาร

**อันเป็นผลมาจากไฟไหม้/ระเบิด ภายในอาคาร

 

รายละเอียดความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด (บาท) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (บาท)
1. การเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ค่ารักษาพยาบาลของผู้ได้รับความคุ้มครอง อันเป็นผลมาจากสถานที่เอาประกันภัยเกิดไฟไหม้หรือะ
1.1 กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100,000 บาท / คน 5,000,000 บาท
1.2 กรณีค่ารักษาพยาบาลที่ได้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท / คน
2. ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ได้รับความคุ้มครองอันเป็นผลมาจากสถานที่เอาประกันภัยเกิดไฟไหม้ หรือระเบิด 10,000 บาท / คน 10,000 บาท
เบี้ยประกันภัยก่อนภาษีและอากร (บาท / ต่อคน) 24.00 24.00
 • หมายเหตุ

  1. เบี้ยประกันภัยนี้ยังไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2. เบี้ยประกันภัยคำนวณจากอัตราเบี้ยประกันภัยคูณด้วยจำนวนผู้ได้รับความคุ้มครองสูงสุด
   ตัวอย่าง หากหอพักเป็นอาคาร 5 ชั้น จำนวน 100 ห้องพักได้สูงสุดห้องละ 2 คน ดังนั้น จำนวนผู้ได้รับความคุ้มครองสูงสุดคือ 2x100 = 200 คน เบี้ยประกันภัย (ก่อนอากรแสตมป์และภาษี) คือ 24x200 = 4,800 บาทต่อปี วงเงินคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย คือ 200x10,000 = 2,000,000 บาท
  3. ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเลือกซื้อในแต่ละหมวดได้ จำเป็นต้องซื้อประกันภัยทั้งสองหมวดเป็นขั้นต่ำ

  เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ผู้ขอเอาประกันต้องเป็นเจ้าของกิจการหอพัก
  2. ผู้พักที่ได้รับความคุ้มครองต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้พักหรือมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหอพักและยังคงพักอยู่ในสถานที่เอาประกันภัยขณะเริ่มเข้าพัก

  ข้อยกเว้นทั่วไป
  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

  1. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง
  2. ขณะผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
  3. ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดเจนเป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
   3.1 เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณหรืออัญมณี
   3.2 โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
   3.3 ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบลวดลายแบบพิมพ์หรือแม่พิมพ์
   3.4 หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค บัตรเครดิต บัตรเติมเงินโทรศัพท์ หรือเอกสารทางธุรกิจ
   3.5 วัตถุระเบิด
   3.6 ยานพาหนะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ
 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม