ทิพยจัดเต็ม

(จำนวนผู้เข้าชม : 995)

เบี้ยประกันภัยหักลดหย่อน

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุด 15,000 บาท

วงเงินผู้ป่วยนอกสูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท/ปี

เบี้ยประกันภัย 15,000 บาท ราคาเดียวทุกช่วงอายุ

 

รายละเอียดความคุ้มครอง Comfort 1 Comfort 2 Comfort 3 Comfort 4 Support 1 Support 2 Support 3 Support 4
อายุ 15-40 41-50 51-60 61-70 15-40 41-50 51-60 61-70
1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการป่วย
ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 100,000 100,000 50,000 50,000 120,000 120,000 65,000 65,000
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี 500,000 500,000 350,000 350,000 600,000 600,000 400,000 400,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ 6,000 6,000 4,000 4,000 7,000 7,000 4,500 4,500
- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU
(จำนวนวันคุ้มครองค่าห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)
12,000 12,000 8,000 8,000 14,000 14,000 9,000 9,000
- ความรับผิดส่วนแรก (ต่อวัน) - - - - 1,000 1,000 1,500 1,500
ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป
- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
(รวมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล)
จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด
- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชม. หลังเกิดอุบัติเหตุ รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน 6,000 6,000 4,000 4,000 7,000 7,000 4,500 4,000
- บริการรถพยาบาล จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด
ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด
- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง) จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด
- ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ) จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
- ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง/วัน (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป) จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด
2. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี) 2,000 1,000 900 500 2,000 1,000 900 500
3. การชดเชยรายได้ ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ต่อวัน)
- ห้องผู้ป่วยปกติ - - - - 500 500 300 300
- ห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU
(จำนวนวันคุ้มครองของผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก สูงสุดไม่เกิน 90 วัน)
- - - - 1,000 1,000 600 600
4. PERSONAL ACCIDENT
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2)
(ขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
ช่วงอายุ (ปี) 15-40 41-50 51-60 61-70 15-40 41-50 51-60 61-70
ค่าเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ (บาท)/คน/ปี 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 15 - 70 ปีบริบูรณ์
  2. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่มีโรคประจำตัวและผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัท ฯ กำหนด
  3. บริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัย แผนประกันภัยในปีต่ออายุโดยการพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน
  4. ผู้เอาประกันภัยทุกรายต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย โดยการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท ฯ
  5. ไม่รับประกันภัยผู้ที่ประกอบอาชีพ ดังนี้จักรยานยนต์รับจ้าง/คนงานก่อสร้าง/ช่างยนต์/กรรมกร/พนักงานเหมือง/ชาวประมง/พนักงานทำความสะอาดกระจก/ช่างไฟฟ้า/ยาม/พนักงานดับเพลิง/นักแสดงสตั้นท์แมน/พนักงานขับรถโดยสาร/คนขับรถแท็กซี่/คนขับรถขนส่งประจำทาง/นักแข่งรถ/นักมวย/นักประดาน้ำ/นักปีนเขา/พนักงานขุดเจาะ/คนขับเรือ/อาสาสมัครกู้ภัย/พนักงานติดตั้งเสาอากาศ/พนักงานติดตั้งป้ายโฆษณา/นักศึกษาแผนกช่าง/พนักงานส่งเอกสาร/คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม/คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส/พนักงานเช็ดกระจกอาคารสูง หรืออาชีพที่มีความเสี่ยงระดับเดียวกัน

  ไม่คุ้มครองกรณี

  1. การเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
  2. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอลซิลหรืออดินอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
  3. การบาดเจ็บ/เจ็บป่วยโรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัยและยังรักษาไม่หายก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรกและการรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์

  หมายเหตุ:

  • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม