ทิพยจัดเต็ม 2

(จำนวนผู้เข้าชม : 1465)

ชดเชยรายได้รายวันจากอุบัติเหตุ

คุ้มครองทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

เบี้ยประกันภัย ลดหย่อนภาษีเงินได้ สูงสุด 15,000 บาท

 

รายละเอียดความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7
1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการป่วย
ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคหรืออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี 250,000 350,000 400,000 500,000 600,000 650,000 750,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 8,000
- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU
(จำนวนวันคุ้มครองของค่าห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)
6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 16,000
ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป
- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
(รวมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล)
จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด
- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชม. หลังเกิดอุบัติเหตุ รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 8,000
- ค่าบริการรถพยาบาล จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด
ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยผ่าตัด
- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง) จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด
- ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ) จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
- ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง/วัน (รวมสูงสุดไม่เกิน 365 ปี) จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป) จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด
2. PERSONAL ACCIDENT
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2)
*ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
250,000 350,000 400,000 500,000 600,000 650,000 750,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์)
ช่วงอายุ (ปี)
20-30 3,050 4,440 5,050 5,450 5,850 6,160 6,560
31-40 3,840 5,610 6,370 6,840 7,300 7,670 8,140
41-50 4,820 6,540 8,000 8,540 9,090 9,540 10,090
51-60 6,400 9,360 10,640 11,310 11,990 12,580 13,260
61-65 * (สำหรับต่ออายุเท่านั้น) 8,400 12,290 13,970 14,810 15,660 16,410 17,260
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 20-60 ปี บริบูรณ์ (อายุ 61-65 ปี เฉพาะกรณีต่ออายุเท่านั้น)
  2. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่มีโรคประจำตัวและผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

  ไม่รับประกันภัยผู้ที่ประกอบอาชีพ

  จักรยานยนต์รับจ้าง / คนงานก่อสร้าง / ช่างยนต์ / กรรมกร / พนักงานเหมือง / ชาวประมง / ช่างไฟฟ้า / ยาม / พนักงานทำความสะอาดกระจก / พนักงานดับเพลิง / นักแสดงสตัํนท์แมน / พนักงานขับรถโดยสาร / คนขับรถแท็กซี่ / คนขับรถขนส่งประจำทาง / นักแข่งรถ / นักมวย / นักปีนเขา / พนักงานขุดเจาะ / คนขับเรือ / อาสาสมัครกู้ภัย / นักประดาน้ำ / พนักงานติดตั้งเสาอากาศ / พนักงานติดตั้งป้ายโฆษณา / นักศึกษาแผนกช่าง / พนักงานส่งเอกสาร / คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม / คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส / พนักงานเช็ดกระจกอาคารสูง หรืออาชีพที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน

 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม