TIP TAKE CARE

(จำนวนผู้เข้าชม : 394)

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล

คุ้มครองผู้ป่วยใน สูงสุด 250,000 บาท/ครั้ง/โรค
คุ้มครองค่าฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่

 

รายละเอียดความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 80,000 120,000 150,000 200,000 250,000
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี 400,000 600,000 750,000 1,000,000 1,250,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU (จำนวนวันคุ้มครองของค่าห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน) 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป
- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล) จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด
- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชม. หลังเกิดอุบัติเหตุ (รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน) (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
- ค่าบริการรถพยาบาล จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด
ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด
- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง) จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด
- ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีที่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในตำแหน่งผ่าตัดและหัตถการ) จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
- ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง / วัน (รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน) จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีที่ไม่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป) จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด
2. ความคุ้มครองค่าวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่
- ค่าฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ (ต่อปี) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
3. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2) (ขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 80,000 120,000 150,000 200,000 250,000
4. ความคุ้มครองค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ
- ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์)
ช่วงอายุ (ปี)
15 - 30 8,190 9,700 10,665 12,270 13,880
31 - 40 10,290 11,920 12,975 14,730 16,490
41 - 50 11,345 13,375 14,730 16,990 19,250
51 - 60 15,810 18,445 20,255 23,265 26,275
61 - 70 21,795 25,715 28,485 33,105 37,725
71 - 80 (สำหรับต่ออายุเท่านั้น) 28,020 33,545 37,520 44,150 50,775
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 15-70 ปีบริบูรณ์ (อายุ 71-80 ปี เฉพาะกรณีต่ออายุ)
  2. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
  3. ต้องกรอกใบค้ำขอเอาประกันภัย โดยการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทฯ
  4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัย แผนประกันภัยในปีต่ออายุ โดยพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัยและประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน
  5. ไม่รับประกันภัยผู้ที่ประกอบอาชีพ ดังนี้ จักรยานยนต์รับจ้าง/คนงานก่อสร้าง/ช่างยนต์/กรรมกร/พนักงานเหมือง/ชาวประมง/พนักงานทำความสะอาดกระจก/ช่างไฟฟ้า/ยาม/พนักงานดับเพลิง/นักแสดงสตั้นท์แมน/พนักงานขับรถโดยสาร/คนขับรถแท็กซี่/คนขับรถขนส่งประจำทาง/นักแข่งรถ/นักมวย/นักประดาน้ำ/นักปีนเขา/พนักงานขุดเจาะ/คนขับเรือ/อาสาสมัครกู้ภัย/พนักงานติดตั้งเสาอากาศ/พนักงานติดตั้งป้ายโฆษณา/นักศึกษาแผนกช่าง/พนักงานส่งเอกสาร/คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม/คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส/พนักงานเช็ดกระจกอาคารสูง หรืออาชีพอื่นที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน

  ข้อยกเว้น ไม่คุ้มครองกรณี

  1. การเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
  2. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอลซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
  3. การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย/โรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย และยังรักษาไม่หายก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก และการรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์
  4. ความคุ้มครองค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายการจัดงานศพ ไม่คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 180 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก

  หมายเหตุ:

  • ผู้ซื้อความทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม