ส่งรถซ่อมก็ยังได้ค่าชดเชยรายวัน สำหรับประกันรถยนต์

ข้อมูลจาก: https://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/88932

โดย: admintop เมื่อวันที่: 21/11/2561

จำนวนผู้เข้าชม: 1237


     เนื่องด้วยปัญหาการเรียกค่าชดเชยรายวันของผู้ใช้รถยนต์ที่ต้องส่งรถซ่อม

     ทาง คปภ. ได้มีการประชุมปรับร่างหลักเกณฑ์ให้ทางบริษัทประกันต้องมีการจ่ายค่าชดเชยรายวันให้กับผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์หรือบุคคลผู้มีสิทธิ์เรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าว

     จากการประชุมได้ข้อสรุปเบื้องต้นให้กับอัตรา 'ค่าชดเชยรายวัน' จากการใช้รถเป็น 3 กลุ่มหลัก

     ข้อมูลข้างต้นกำลังอยู่ในระหว่างการยกร่างคำสั่งนายทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 
     คาดว่าจะบังคับใช้ในต้นปี 2562 เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนทุกท่าน