ข่าวสาร & สาระน่ารู้

 • ภัย (Peril)

                ภัย  (Peril)  หมายถึง  สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย  โดยทั่วไปเราสามารถที...

 • ประเภทของความเสี่ยงภัย (Classification of Risks)

  ความเสี่ยงภัยสามารถจำแนกออกเป็น  4  ประเภท  คือ 1  ความเสี่ยงภัยที่แท้จริงและความเสี่ยงภัยที่มุ่งเก็งกำไร (Pure  Risk  &  Speculative&...

 • ความเสี่ยงภัย (Risk)

  ในปัจจุบัน  ยังไม่มีคำนิยามของคำว่า  " ความเสี่ยงภัย ?  ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป  ในทางทฤษฎีได้ให้ ความหมายของคำว่า  " ความเสี่ยงภัย ?  ไว้ต่างๆ ...

 • วัตถุประสงค์ของการจัดการความเสี่ยงภัย

       เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะแสวงหาความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต  สำหรับการประกอบธุรกิจก็เช่นกัน  เจ้าของธุรกิจก็ต้องการผลตอบแทนจากเงินทุนที่ลงไ...

 • การประกันวินาศภัย

  1. การจัดการความเสี่ยงภัย - วัตถุประสงค์ของการจัดการความเสี่ยงภัย - ความเสี่ยงภัย (Risk) - ประเภทของความเสี่ยงภัย (Classification of Risks) - ภัย (Peril) - สภาวะภั...

 • ความเป็นมาและจุดเริ่มต้นของการประกันภัย

  ความเป็นมาของการประกันภัย           มีเรื่องปรากฏในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลเกี่ยวกับโจเซฟและความอดอยากในประเทศอียิปต์   ซึ่งถื...

 • ประโยชน์ของการประกันภัย

  1  ด้านผู้เอาประกันภัย  การประกันภัยเป็นการสร้างความมั้นใจให้กับผู้เอาประกันภัยว่า หากทรัพย์สินที่นำมาทำประกันภัยไว้ได้รับความเสียหายจากภัยที่เอาประกันภัยไว้ ก็จะได้รั...

 • เหตุใดเราถึงต้องรู้เรื่องประกันภัย

  คนเราทุกวันนี้ ล้วนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน และการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราไม่อาจจะคาดคะเนได้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับเราในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์จากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย โรคภัย...